Algemene voorwaarden

ART 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Tweewieler:
 • alle soorten (snor)fietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter) en scooters ( waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan.
 • Overeenkomst:

 de overeenkomst van koop en verkoop van motoren, kleding, helmen, motoronderdelen en toebehoren.

 • Overeenkomst op afstand:

 overeenkomst die in het kader van een door MotoPoint georganiseerd systeem, waaronder moto-point.nl  voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van een overeenkomst waar uitsluitend gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand. (middel wat gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat ondernemer en consument zich tin dezelfde ruimte bevinden, waaronder bijvoorbeeld e-mail.

 • Bedenktijd:
  De termijn waarin consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht:

De mogelijkheid voor consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst, dan wel fysiek dan wel op afstand.

 • De consument:

Degene die ingevolge de overeenkomst een motorfiets, dan wel toebehoren, dan wel motoraccessoires waaronder helmen & kleding aanschaft, danwel fysiek in de winkel, danwel op afstand.

 • De opdracht:

De overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel of schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als werkzaamheden.

 • Dag:

Kalenderdag

 

ART 2 identiteit van de onderneming

MotoPoint Grave VOF

Arnoud van Gelderweg 101
5361CV Grave
Telefoonnummer: 0486-727077
KVK-nummer: 78603684
BTW identificatienummer: NL861466378B01

 

ART 3 Toepasselijkheid

- 1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Motopoint Grave en op elk tot stand gekomen overeenkomst, zowel fysiek in de winkel als op een overeenkomst op afstand conform ART 1.3, tussen Motopoint Grave en consument.

- 2. Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Motopoint Grave of via www.moto-point in te zien zijn. Op verzoek kunnen ze de consument kosteloos worden toegezonden.

- 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid overeenkomstig van toepassing maar kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden zich beroepen op de toepasbaarheid van de bepaling die voor consument het gunstigst is.

 

 

ART 4 het aanbod  en de overeenkomst

-1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door opdrachtgever/koper van het aanbod en het voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden.

 

ART 5. De overeenkomst

-2.  Het aanbod van Motopoint Grave wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is, indien een termijn voor aanvaarding is gesteld, van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
-3. Het aanbod bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, nauwkeurig en volledig genoeg om een zo goed mogelijke indruk van het product of de dienst te krijgen.
-4. Vergissingen, verschrijvingen of fouten in het aanbod binden Motopoint Grave niet en kan dan van een eventuele overeenkomst afzien.
-5. De overeenkomst dient schriftelijk, dan wel langs de elektronische weg worden vastgelegd. Hiervan dient een afschrift/kopie aan koper te worden verstrekt.

 

ART 6 Prijs

-1.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van een eventuele veranderingen in het BTW tarief.
Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte tweewielers te allen tijde aan consument doorberekend.

-2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen worden ten alle tijden inclusief BTW vernoemd.

-3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten is Motopoint Grave niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te verkopen.

ART 7 Levering

 1. De plaats van levering zal, tenzij anders vermeldt/afgesproken, het vestigingsadres van Motopoint Grave zijn: Arnoud van Gelderweg 101 5361 CV te Grave.
 2. Motopoint Grave zal met grote zorgvuldigheid omgaan met bestelde en in houderschap gegeven producten en zal zorgvuldig omgaan het de beoordeling tot de aanvraag van diensten.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief, aan eventueel genoemde termijnen kan koper zich geen rechten ontlenen. Overschrijding van de indicatieve leveringstermijn geeft koper geen recht op een eventuele schadevergoeding.
 4. Indien de levering van een besteld artikel vertraging ondervindt, informeert Motopoint Grave koper hierover binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Koper heeft in dit geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 5. Bij ontbinding zal Motopoint Grave het bedrag dat door koper betaald is zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,
 6. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel vermeld, zal Motopoint Grave het bestelde product met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij koper akkoord is gegaan met een uitgestelde/langere levertijd.
 7. Indien de levering van een besteld product van moto-point.nl niet mogelijk blijkt te zijn, zal Motopoint Grave zich inspannen een vervangend artikel aan te bieden aan koper.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijft te zijn, zal Motopoint Grave zich inspannen een vervangend product aan te bieden aan koper.

ART 8 Herroepingsrecht

-1. Koper heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende veertien dagen. De termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de koper.

-2. Gedurende de termijn dat het product in bezit is van koper, zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking hiervan. Koper zal het product slechts in die mate gebruiken voor zover het nodig is om te beoordelen of koper het product wenst te behouden. Indien koper van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien mogelijk, in de originele verpakking binnen veertien dagen na het ontbinden van de aankoop, retourneren, conform de door Motopoint Grave verstrekte instructies.

-3. Indien koper gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht, komen de kosten voor het retourneren voor rekening van koper.

-4. Het eventueel betaalde bedrag door koper zal, bij retournering, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen teruggestort worden naar koper.

-5. Motopoint Grave kan het herroepingsrecht uitsluiten in de volgende gevallen:
  a. producten die door Motopoint Grave tot stand zijn gebracht in opdracht en met specificaties van koper.
  b. gepersonaliseerde producten
  c. Producten die zich door hun aard niet lenen voor retour
  d. kranten of motortijdschriften
  e. motoren
 

ART 9. Garantie

-1. Motopoint Grave staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.
-2. Een door Motopoint Grave, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die koper op grond van de overeenkomst tegenover Motopoint Grave kan doen gelden.
-3. Op gebruikte tweewielers verleent Motopoint Grave drie maanden garantie, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk verklaard heeft af te zien van deze garantie.
-4. Verkeerd geleverde producten of eventuele gebreken dienen binnen 4 weken na levering van een product aan MotoPoint Grave worden gemeld. Deze producten dienen worden teruggezonden in nieuwstaat verkerend en in originele verpakking.
-5. Garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:
a. De geleverde producten zijn aan abnormale omstandigheden blootgesteld, onzorgvuldig behandeld of in strijd met de meegeleverde aanwijzingen behandeld.
b. De consument heeft de geleverde producten zelf gerepareerd of bewerkt, alsmede bewerking en/of reparatie door derden.
-6. Op gebruikte motorkleding, helmen, accessoires en motortoebehoren zit géén garantie.

 

ART 10. Reparatie- en onderhoudsgarantie

-1. Opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden verricht. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk of via de elektronische weg vastgelegd.
De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en Motopoint Grave een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen. Indien het reparatiebedrag van een motorfiets het bedrag van €50 overstijgt en tevens met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient Motopoint Grave contact op te nemen met opdrachtgever om de meerkosten met opdrachtgever te bespreken.

-2.  Motopoint Grave garandeert binnen de EER de goede uitvoering van de door Motopoint Grave aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle tweewielers en de daarvoor gebruikte materialen gedurende een periode van 3 maanden, vanaf de termijn dat de tweewieler weer onder bezit van opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het herstellen van de niet juist uitgevoerde opdracht.
Niet onder garantie valt:
* slijtage aan onderdelen, denk hierbij aan banden etc.
* defecten vanuit verkeerd onderhoudt door opdrachtgever
Aanspraak op garantie vervalt indien:
* opdrachtgever Motopoint Grave niet spoedig op de hoogte heeft gebracht van de gebreken.
* Motopoint Grave door opdrachtgever niet in de gelegenheid wordt gesteld om de verbreken te verhelpen
* derden zonder voorkennis of toestemming van Motopoint Grave werkzaamheden hebben verricht die verband hebben met het door Motopoint Grave uitgevoerde onderhoud of uitgevoerde reparaties.
-3. Van de uitgevoerde werkzaamheden dient een gespecificeerde rekening worden afgegeven aan opdrachtgever.

 

ART 11. Betaling

-1. Betaling dient bij het afleveren/ophalen van zaken, onmiddellijk worden voldaan, per pintransactie of contant, Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Hiervoor geldt dan de schriftelijk vastgelegde termijn, indien geen termijn vastgesteld, geldt een betalingstermijn van één maand.
-2. Koper/opdrachtgever dient het verschuldigd bedrag te betalen voor het verstrijken van de hiervoor gestelde termijn. Doet hij dat niet, dan zendt Motopoint Grave na het verstrijken van de betalingstermijn een kosteloze betalingsherinnering. Hierin stelt Motopoint Grave opdrachtgever/koper alsnog in de gelegenheid  het openstaand bedrag binnen veertien dagen te voldoen. Deze termijn gaat lopen vanaf de dag dat de ingebrekestelling door koper/opdrachtgever ontvangen is.
-3. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn nog steeds geen betaling heeft plaatsgevonden, is Motopoint Grave gerechtigd om rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. De kosten die Motopoint Grave moet maken om gerechtelijk, of buitengerechtelijk betaling van de schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
-4. Indien na uitvoering van de door opdrachtgever opdragen werkzaamheden object niet binnen veertien dagen wordt opgehaald, is Motopoint Grave gerechtigd om stallings en/of opslagkosten in rekening van opdrachtgever te brengen, conform een passend tarief.

 

ART 12. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al het geen hij op grond van de getekende koopovereenkomst is verschuldigd niet volledig is voldaan. Zolang de tweewieler niet in eigendom van de koper is overgegaan, is koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen m.b.t het gebruik van de tweewieler, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies van de tweewieler af te sluiten.
De koper is verplicht de geleverde tweewieler voor koper zijn rekening te doen onderhouden. Koper vrijwaart Motopoint Grave van zijn aansprakelijkheid voor de tweewieler en voor aanspraken die derden op Motopoint Grave zouden kunnen hebben ivm het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

ART 12. Klachten en geschillen

-1. Klachten over uitvoering van een overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Motopoint Grave, nadat opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd. -2. Bij Motopoint Grave ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen beantwoord, gerekend vanaf de dag van ontvangst. Als een klacht een aanzienlijk langere verwerkingstijd eist, wordt door de ondernemer binnen de termijn van veertien dagen contact op genomen met opdrachtgever over de termijn waarop opdrachtgever/koper een gedetailleerd antwoord kan verwachten.

-3. Op overeenkomsten tussen Motopoint Grave en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

ART 13. aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele zijn van opdrachtgever/koper en dienen schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever/loper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager ( bijvoorbeeld computer).

 

ART 13.  Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever welke worden vermeld op de overeenkomst, worden door Motopoint Grave verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan Motopoint Grave de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale service verlenen en voorzien van productinformatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

 

Download HIER onze algemene voorwaarden in PDF formaat.

Cash Pin iDEAL Bank transfer
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »